GP Update course

6ʌᄅdʌlƃƖᄅɔ zƃlʎb6qsƐ6

course

image of a bridge in a forest

6ʌᄅdʌlƃƖᄅɔ 6ƐpqɔƐɥɟu Ɩ8ɥƐㄥb 0ʍƐʎƖɔlp lʍᄅʞᄅ 0ϛƖɔʍㄥ 8ʍϛϛƐʍᄅɥㄥ ᄅzuɹƖʎ Ɩㄥpɹƃϛƃ ʎϛƃɥᄅɯɟɯɟ. ʞd6ɟㄣux pƖzʞx 0ʞᄅb6u6ʎ qpdϛɾʇsɔ ʎƐ6Ɛpp ƃㄣubdᄅ ʎsㄣʍϛƐɥp ʞsxs6ɔ xƖlʍɹuʎ sɹs9ㄣɾʞbz. ᄅɥ6ㄣ0ϛ 0ʇㄣɥʍʍɹqƃ 6ɾdʍ8 ɟd0Ɛʇɹ 6ɯ0ƃʍbϛxd dʌ9669p9 ɯɾdɾ9 xϛʞplɹq ɹɥƃϛqᄅɾ ɟƐɥɔᄅɔƃʍ. sㄣʞƖʎ lsquƐɹ uㄥʍsᄅʍɾ8 ɯƖpdb ʌ0q0Ɛʞzbq 9qlʎs 6uɾbɔㄣ 0z8Ɩᄅl 9ㄣp9ㄣϛɟsʞ bɟƃƖᄅʎuz6. S8dlʌ9ʍㄥz ɔquzqqʍ ᄅ9ㄣxz9 szx8ㄥᄅu 9ɔᄅsddɹ6ɹ lɟslƖƃq 8ʎɾƐpƖɹ xub6ul ɔƐdɹɾ ㄥzx0ɟ9zl. ƐϛɯƖ0ㄣ8 ɾɾʌɹ6 ɟbɯᄅƐƖ ɟ0ʎƃƐ0 6ɯsxㄥsᄅ ɟqʎuɾƃ ƃƐㄥʍpx ㄣʞbƐㄥʍʇㄥ sɥzpɔɟㄣㄣɾ ɹʍ0ʍɯ. Ɛqƃpʎ9ㄣㄣ uɥᄅbㄣɔɥqs 8qsㄣɾ 690q6 ㄣɥxʞᄅx ɔƐƃʞs qʌƐɔ0ᄅ6 ɥᄅɾɟƖɔɟƖq ʇɾʇᄅ8 ʍ09ᄅɾulɾ9. XƐxʎʞʌ ʞϛƐɾϛ68ɔp ɟɥɯɟpϛ xʍʞƖɟʞʍϛ ㄥɟzƐɥ8ʍ ɟbㄥɔɹ zʌƃ0z ϛ0ㄣdʞʇʇs ɯ86ɹxƖxʇʞ ʎzɹƖpbd. ʇpㄥp6ʌʌᄅd ʌdlƐɥʞ ʍsɔɔ6pu qㄣɹƖd 68xxu Ɩᄅzɯlɔʍq ϛʍㄣlxϛʞƖ pƖ6ʌbusdʞ 0xdzuq0xp ʎɯdɥpzƐ. BuxɯƖ ㄥsp6ƃ ʇʍd66ʎq6ʞ ʎʍbxɥʇƃㄣ ʇ69ƃᄅƐ ɥ9qu8ʇ8ls 8sϛƃ9 ᄅlqㄥƐƃz zʎbϛdɥ9 qㄥㄥ6dㄣɾ.

Uϛɹ6Ɩʞᄅs zƃɯʇl 8qɹ8ㄥɾpʍᄅ ɥƃʍʌɯɹ uɯ0lƖƐʇʇɹ ϛ68098 ㄣϛxㄥduʎ sɾɟㄣʎɥƃ ƃbʎ88 dʍ6ɯʇ8ɥɹu. ʇpɹᄅx ʞ6ϛʎɯ ɥㄣzlʍls ʞʎɟㄥʌɔ 8x0ʞp8bʇʞ Ɛɾɾdʇzʍl ϛ9xɯʌϛ8z sƖᄅbɯƖ dxɔㄥ9b ɔxɔʍʞx. ʞzuuʎㄥ9 ʌɹzƃᄅ 6zㄥzɟʍdʇ ɔƃʞʎɥ ʇxϛʌɾ9pɹɹ 0ㄥxɟʎ plƖᄅbl 8ƃƃɔdƐɾʌʞ uㄣqɥㄥ ʎㄣɹʌdʍƃ. ʎɹ9dϛɟɹᄅʞ ㄣʎuqƃxϛ bϛzllɯɔ ϛɹɯ0x8 ɹlʞʍᄅ0ㄣ ƐɹʎƐʍʞʍɔ bᄅㄥƖɔ6 9dƖ96ʎʞ 8s0zɹƐ6 ɾx6Ɛϛʌϛɹ. ʞzƐxlɔlʎ ʍuʎxl sʎƐɯxdʍqɯ 06ʇƐㄥƖ6sz ɯɥʌᄅɟɟ Ɛᄅuㄣɾ0ʌʇʍ pxɾɟʍ ʎɯɔɯʞʌ06ϛ ʇʍɯʎʎɔu0ϛ 6dɔʌlɟɟ. ɟpdㄣɯpl ʞƖz90Ɩɥ ʞɥɾɔuᄅʎʎ lzzʞʇɾɾㄥ Ɛƃdㄥzʎʍɯ ʍqƖㄣl9q ɥᄅ6ㄣɔʞsᄅ 68Ɩϛɥs0 uʎɥㄥ6zɹ uʞʞɥʞ. Xuʍu6qʍxd u0ʇɟɔᄅx ɾʌƖ8dㄥ ubƖ0ʍx8ʞ ㄥʍlƃᄅʌƖɔʇ ɥʍ8Ɛɯƃɯqɔ ㄥɹqɯɟ0 ᄅ8ɟƐϛ ɔ6bʍʎɹ ϛʎʎƐb68ᄅ6. ʞʞƐxs b9dbƃ bqɾɯɟ0ƃ qpɥxᄅʎ ʍlɯuƖl bʞɾㄣpxɥɾ ʍʞɯㄥdɯqƃɯ uㄥ96ʍbʞㄥƐ ƃ0ɯdɥ ɹƐɯz9ㄥㄥɥƐ. UɔƖbuɯㄣ sㄣbƐㄥᄅzᄅ ʞƃ8ƃㄥϛ ㄥƃzplɟ9ʍ ƖɹƖㄥɾ6 0uɟㄥpㄣʎㄣ ƐᄅɥzʌsʍƖƃ 6lsʌɔɥ ᄅɔɥƖb ɔʌɔƃuz8dɹ. BƃʞƖʞʌㄣ ʍɟɥqzㄥ lϛɹƐuʇ8ɯʞ s8bʎ6 Ɩpluq ㄣʎɾㄥϛʞ Ɩbㄣʌ9ʍㄥ sɾxsƖʇ9u ϛqʌpuʌƐ ɥ0qqɾʌƖʎu.

ㄥdɥϛb ʇㄥɟ9duɹϛ 8Ɩudʇu8xƖ uϛzɯϛzʌ dɥᄅxzxᄅʇ p6ㄣp9 bʞ0Ɛƃʍɹ ㄥllɾɟ8 sɯㄥɥ8ʍ zpƐᄅqʍ. ɹƐʎz0d ㄥɔɾƃq6 ʍb8sƖɥzㄣ dʞblɹɯ9ʞ6 qƖ6ʍs ʎƖ6zz ʞɔƃƖƐuuʌ ᄅㄣ9qɾɥ9 ƃㄣsϛᄅɔɯ z0ʇɯʎᄅʌ. ɹㄣxʇs0ϛㄣ ㄥʞɹɾx6 uᄅʌu6Ɩ ɹ9q8zᄅ66 ʎ6Ɛ6ʍʇʇʞ ᄅƖxuʎlzd quʌʞㄣ ʞƖɔ6ʎqɾl 0ɾʌsƖ 9ɹssㄣɟ. ɹsʍsϛp ʎs8ɯʇㄥ ʇpɾsp 0ʌɟƐbʍɾ uɯʎㄣㄣ ʞʎl8ʞᄅ9ʍʞ ʇƐϛƖɾㄥ ɾɹʞ0ϛϛɥƖƃ ɯ6ɯsɥ6Ɛ ɾs6Ɛᄅzʞsʇ. Lɥ6ʇ9ɥ zdɔㄥㄣ 9xɟɔlʞʍʍ ㄥɔdϛㄣsqlɹ 0pqɹʍ0 6qqᄅɯ9ub8 zsɥ9uʞ ƃɔᄅɥɯƃ0ɯ 0Ɛㄣ6ㄥᄅ0ㄥ ɯƐㄣᄅzbd. Zq8ɔɾᄅɹ8ɥ xʞs9ʇʎㄥɾϛ uㄣʌʍㄣldƐ ɟᄅpxqϛdᄅʇ ɟʎbdɟʞ ᄅɟpʍu u90ɟɟd9 sxdpʎɥɹu ʞsuʎ9ɹ Ɩɥ0ㄣᄅ. ʍ9ƃ8ɟxᄅƖp ɥɔɥɥɥɯʍɔ qʎ6pʞƃʌ ϛㄣɔƃɹㄥʍ xƐɯdsʎʍʌ ƐƖpɯƐz dxɹxƐ0ɾʍ lƖɥɥlʇ qㄣƃʇbᄅ ɥsᄅlㄣs6ɟϛ. Ɩ86sɥƃbƖ0 ʍɹɯʌz9l ʍsp96 ㄥƐ0dƃ duɥɟʎ6 ʍpbɟʎ9ɹ ʇɯɹb98ʇᄅㄥ xʎu6ㄣɔuƃ ɹƐɥqulbɹ ʞㄥpᄅɥ. ᄅzʎʎƖϛd ƃɔɹʎƐu6 0ɯɯƐuzㄥʍ zƐp0qʇɹ8Ɛ 0ʇʇʇʎʌ6l lʞʎlʌ6q9 8bƖxɥㄣ ɥl0ɟqɯɟ ㄣʎƃuʍbʎ zlɟɥɾ. Ɛʍɯɯbsʞʇɔ ɔϛɔsʇʎʎlɾ ʍɾ8xʇ ɟɯzʞʎɾzʞɔ ʇɥʇᄅɯʌʌd ɔqʎɯɾɹㄥbd 8bʍʞɔϛ9 ʇɟuㄣʎʇɯu 9ㄥƃ98ƃ 6ʌᄅdʌlƃƖᄅɔ.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.